Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Internetového obchodu provozovaného na adrese www.abckocarky.cz

Tyto podmínky blíže upravují vztahy mezi prodávající Evou Fritschovou, se sídlem Sídliště 447, 364 01 Toužim, IČO: 88724972 a kupujícími.


I.

Úvodní ustanovení

1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.abckocarky.cz , se sídlem v Toužimi, Sídliště 447, identifikační číslo: 88724972, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.abckocarky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

II.

Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.

III.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

1.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.IV.

Kupní cena a platební podmínky

1.
U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží.

2.
Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.

3.
Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou čásku). Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 15 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.

4.
Při platbě v hotovosti prodávající dodá zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí při dodání zboží. Zákazník je povinen před zaplacením kupní ceny zkontrolovat zboží, zda není poškozen obal a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce.

5.
Náklady na dopravu zboží zákazníkovi i možnosti osobního odběru jsou rozepsány v sekci "Způsoby úhrady a dopravy". Ceny zasílek do zahraničí se řeší individuálně dle aktuálního ceníku přepravy.

6.
Po individuální domluvě lze zaplatit zboží i na fakturu.

7.
Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit i po potvrzení objednávky. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám nebo případné chybě na shopu. Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, tato objednávka není realizována a je stornována. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

V.

Výběr a objednání zboží

1.
Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (volbou produktové kategorie zboží), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník například typ (název) zboží, které hledá.

2.
Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko KOUPIT / PŘIDAT DO KOŠÍKU. Zobrazí se zpráva o vložení požadovaného zboží do košíku, změní se údaj o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na KOUPIT / PŘIDAT DO KOŠÍKU, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po stisknutí textu V KOŠÍKU, který je umístěn na pravé horní části stránky. Zde může zákazník kdykoli smazat nebo upravit množství jednotlivých položek. Stejným způsobem může zákazník vybrat další zboží.

3.
Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem ODESLAT OBJEDNÁVKU. Pokud je zákazník registrovaným zákazníkem, je pro něho připraven formulář Přihlášení, kde vyplní svoje přihlašovací jméno a heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodním domě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář Vaše detaily. V tomto formuláři musí zákazník zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

*
jméno a adresu zákazníka, na kterou má být zboží doručeno,
*
číslo telefonu zákazníka, slouží k případnému telefonickému kontaktu prodávajícím nebo přepravcem,
*
emailová adresa zákazníka, pro zaslání stavu objednávky a pro její potvrzení.

Je-li zákazník podnikatelem, klikne ještě na odkaz Vyplnit fakturační údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

*
obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ,
* kontaktní osoba a adresa sídla zákazníka.

Po vyplnění těchto údajů, vybrání způsobu platby a vyplnění případné poznámky, klikněte na ODESLAT OBJEDNÁVKU. Tímto stisknutím objednává zákazník u prodávajícího zboží.

VI.

Zaplacení ceny za zboží

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží.

VII.

Dodání zboží

1.
Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad (slouží zároveň jako záruční list) a návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce. Na jednom z těchto dokumentů obdrží kupující plné identifikační údaje prodávajícího a informace o lhůtě, ve které je možné uplatnit záruku na zboží. Pokud žádný z dokumentů nebude některou z uvedených informací obsahovat, je kupující povinen obratem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že takové informace v plném rozsahu obdržel.

2.
Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut.

3.

V případě, že nebude objednané zboží zákazníkem převzato od dopravce a nedohdne-li se s ním na náhradním termínu dodání, bude mu učtována úhrada nákladů dle § 1831 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

VIII.

Záruka za zboží

1.
Záruka za zboží prodávané v internetovém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

2.
V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura.

3.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží včetně příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně při jeho převzetí. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození oznámit a uplaňovat práva z vaného plnění u prodávajícího. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

4.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.


5.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

IX.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

1.
Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky a toto odstoupení adresovat prodávajícímu.

2.
Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen vrátit zakoupené zboží nepoškozené, se záručním listem a s poskytnutým návodem na použití. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. Prodávající je oprávněn započítat si storno poplatek za případné porušení originálního obalu a dodatečné účetní náklady vzniklé vrácením platby.

3.

Nevyzvednutí zásilky není považováno za odstoupení spotřebitele od smlouvy podle zákona 634/1992Sb.

 

X.

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v  době, kdy kupující zboží převzal:má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti azboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl.XI. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z  povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

XI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná 

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2

   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz “

   Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy."

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v  rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII.

Ochrana osobních údajů

1.
Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

2.
Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.
Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

XIII.

Další ustanovení

1.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedené adrese internetového obchodu abckocarky.cz.

2.
Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu abckocarky.cz jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

3.

V případě, že bude použito textu, obrázku nebo grafiky internetového obchodu, bude účtován roční poplatek 3000 Kč za fotografie nebo grafik a 2000 Kč za NS textu.

V Praze dne 15.2.2022

 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace